122 (feat. Izpon, Shigekazu Otake & Naoyuki Uchida)